top of page

Regulamin drugiej edycji festiwalu HER Docs Film Festival

REGULAMIN
HER Docs Film Festival 2021

 

1. OGÓLNE
 

1.1. Druga edycja HER Docs Film Festival, zwanego dalej Festiwalem, odbędzie się w 2021 r. w Warszawie i/lub online.

1.2. Organizatorem Festiwalu jest Fundacja HER Docs.

1.3. Celem Festiwalu jest przegląd, prezentacja i promocja filmów dokumentalnych, eksperymentalnych, animacji i prac wideo (wideoartów) autorstwa osób identyfikujących się jako kobiety z całego świata.


2. SEKCJE
 

2.1. Festiwal prezentuje filmy w wybranych sekcjach tematycznych.

2.2. Filmy prezentowane podczas drugiej edycji festiwalu nie walczą o nagrody i są prezentowane wyłącznie w sekcjach pozakonkursowych.

3. SELEKCJA FILMÓW

3.1. Zgłaszać można filmy dokumentalne, animowane, eksperymentalne i prace wideo; pełno-, średnio- i krótkometrażowe.

3.2. Przyjmujemy zgłoszenia filmów wyreżyserowanych bądź współreżyserowanych przez osoby identyfikujące się jako kobiety.

3.3. Preferowane filmy :

– filmy przed warszawską premierą kinową;

– filmy z 2019 r. lub nowsze.

3.4. Zgłaszającą/ym film na Festiwal może być twórczyni, producent/ka lub inny podmiot posiadający do tego prawo. Ewentualne roszczenia z tytułu nieuprawnionego zgłoszenia filmu leżą po stronie Zgłaszającej/go.

3.5. O przyjęciu filmu na Festiwal decyduje Organizator. 

3.6. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Festiwalu obejmuje filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

3.7. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

3.8. Filmy należy zgłaszać na adres mailowy submissions@herdocs.pl, dostępny na stronie Festiwalu www.herdocs.pl

3.9. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 30 listopada 2020 r.

3.10. Filmy inne niż polskie i anglojęzyczne, powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi.

3.11. Kopie przeglądowe:

3.11.1. Organizator przyjmuje wyłącznie screenery online, tj. publiczne lub prywatne linki do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.). W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane.

3.11.2. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane.

3.11.3. Film do selekcji musi być dostarczony nie później niż 7 dni od daty zgłoszenia online.

3.12. Organizator powiadomi Zgłaszające/ych o rezultatach selekcji pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej zakończeniu, co najmniej 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

3.13. Festiwal nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac czy dojazdem na Festiwal.

3.14. Festiwal zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania naboru i zmiany listy zakwalifikowanych filmów.

3.15. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Organizatorowi Festiwalu bezpłatnie.

3.16. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów festiwalowych oraz zaakceptowaniu jej przez Zgłaszającą/ego, Zgłaszająca/y zobowiązuje się nie wycofać filmu z Festiwalu.

3.17. Podczas Festiwalu może się odbyć nie więcej niż 5 pokazów jednego filmu. Wszelkie dodatkowe pokazy  poza programem Festiwalu wymagają osobnej zgody Zgłaszającej/go.

3.18. Lista filmów wybranych do programu Festiwalu umieszczona zostanie na stronie www.herdocs.pl po zakończeniu selekcji, nie później niż 30 dni przed rozpoczęciem Festiwalu.

3.19. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu Festiwalu, Zgłaszająca/y zobowiązany jest do dostarczenia materiałów dotyczących filmu (m.in. zdjęć z filmu w dużej rozdzielczości, zdjęcia i biografii reżyserki/reżyserek/reżyserów, listy dialogowej w jęz. oryginalnym i angielskim, informacji technicznych, trailera).

3.20. W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych Organizator może odstąpić od wymogów regulaminowych.

3.21. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 

4. KOPIA PROJEKCYJNA

4.1. Filmy prezentowane podczas Festiwalu mogą być wyświetlane wyłącznie na nośniku DCP. 

4.2. Nośnik projekcyjny powinny zostać dostarczony do 15 czerwca 2021 r. do Festiwalu na adres podany w instrukcji wysyłki. Nośnik powinien być odpowiednio opisany.

Odstępstwa od tego warunku powinny być uzgodnione z Festiwalem przed tą datą.

4.3. Kopia powinna być nagrana na nośniku zgodnym ze zgłoszonym, w wersji oryginalnej z napisami w języku angielskim (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej), w dobrym stanie technicznym. Dodatkowo Zgłaszająca/y dostarcza Festiwalowi listę dialogową w języku angielskim i oryginalnym (jeśli film nie jest w angielskiej wersji językowej).

4.4. Koszty transportu kopii projekcyjnej:

4.4.1. Koszty przesłania kopii na Festiwal,  jak również wszelkie opłaty przewozowe pokrywa Zgłaszająca/y, chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione z Organizatorem.

4.4.2. Wysyłająca/y kopię powinien przestrzegać instrukcji wysyłki, która zostanie mu przekazana przez Organizatora Festiwalu. Instrukcje zostaną przekazane przez Organizatora Festiwalu po przekazaniu informacji o wynikach selekcji.

Do zagranicznych przesyłek filmowych spoza Unii Europejskiej powinna być dołączona faktura pro forma z określoną wartością nie większą niż 10 Euro oraz z dopiskiem: „No commercial value. For cultural purposes only”.

4.4.3. Zgłaszająca/y zobowiązany jest do przestrzegania przepisów celnych związanych z transportem filmów.

4.4.4. Koszty odesłania pokrywa Festiwal chyba, że zostanie to inaczej uzgodnione ze Zgłaszającą/ym.

4.4.5. Festiwal zobowiązuje się zwrócić kopię filmu w stanie nie gorszym niż wynika to z normalnej eksploatacji.

4.5. Odpowiedzialność Festiwalu za uszkodzenie lub zgubienie nośnika jest ograniczone do kosztu wykonania nowego nośnika według obowiązujących stawek laboratoryjnych.

4.6. Uszkodzenie kopii filmowej musi być zgłoszone do biura Festiwalu na piśmie bądź drogą mailową w ciągu 14 dni od daty jej zwrotu, lub przed pierwszym pokazem na kolejnym festiwalu.

4.7. Kopia zostanie odesłana na adres podany przez Zgłaszającą/ego po zakończeniu Festiwalu. Organizator nie odpowiada za szkody wynikłe wskutek wadliwie wskazanego adresu.

 

5. DODATKOWE PRAWA FESTIWALU

5.1. Zgłaszająca/y wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.

5.2. Zgłaszająca/y film udziela Festiwalowi prawa do użycia:

a) kopii filmu do pokazów festiwalowych,

b) dostarczonych materiałów promocyjnych (kadrów z filmu w dużej rozdzielczości, zdjęcia i biogramu reżyserki/reżyserów, opisu w wersji polskiej i angielskiej, trailera, press-booka) do publikacji festiwalowych (druki, strona internetowa Festiwalu, katalogi, program Festiwalu) oraz do celów promocji Festiwalu w mediach i mediach społecznościowych. Zgłaszająca/y wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatora.

c) fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Festiwalem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu średnio- i pełnometrażowego i do 30 sekund z krótkometrażowego) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Festiwalu.

5.3. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Festiwalu na zasadach opisanych w pkt. 5.1. W zakresie wynikającym z podpunktów a i b. Zgłaszająca/y film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

 

6. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

6.1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Dyrektorki Artystycznej Festiwalu bądź Zarządu Fundacji HER Docs.

6.2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: info@herdocs.pl

6.3. Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu jest równoznaczne z:

a) przyjęciem zasad niniejszego Regulaminu,

b) wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące, na przetwarzanie przez Festiwal ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Festiwalu. / Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

6.4. Organizator Festiwalu nie odpowiada za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie Zgłaszająca/y film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

6.5. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

 

7. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

7.1. Uczestnictwo w Festiwalu jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie oraz filmowanie Uczestniczek/ków dla celów promocyjnych oraz umieszczanie ich wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych (youtube, instagram, facebook, snapchat, twitter i inne) zarządzanych przez Organizatora.

7.2. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, poprzez zgłoszenie takiego żądania bezpośrednio Organizatorowi w formie:

a) wiadomości e – mail przesłanej na adres info@herdocs.pl,

b) pisemnej przesłanej na adres siedziby Organizatora: Fundacja HER Docs, ul. Foksal 3/5, 4 piętro, 00-366 Warszawa.

bottom of page