top of page

REGULAMIN HER DOCS FORUM 2024

1. OGÓLNE
 

1.1. Druga edycja HER Docs Forum, zwanego dalej Wydarzeniem, odbędzie się 5-8 września 2024 r. w Warszawie.

1.2. Organizatorem Wydarzenia jest Fundacja HER Docs.

1.3. Celem Wydarzenia jest przegląd, prezentacja i promocja filmów dokumentalnych, eksperymentalnych, animacji i prac wideo (wideoartów) autorstwa osób identyfikujących się jako kobiety.


2. SEKCJE
 

2.1. Wydarzenie prezentuje filmy w wybranych sekcjach tematycznych.

2.2. Filmy prezentowane podczas Wydarzenia nie walczą o nagrody i są prezentowane wyłącznie w sekcjach pozakonkursowych.

3. SELEKCJA FILMÓW

3.1. Zgłaszać można filmy dokumentalne, animowane, eksperymentalne i prace wideo. Za krótki metraż uznawane są filmy do 30 minut.

3.2. Przyjmujemy zgłoszenia filmów wyreżyserowanych bądź współreżyserowanych przez osoby identyfikujące się jako kobiety.

3.3. Preferowane filmy :

– filmy przed warszawską premierą kinową;

– filmy wyprodukowane w ciągu ostatnich 2 lat, nie wcześniej niż w 2022 roku.

3.4. Osobą zgłaszającą film na Wydarzenie może być jego twórczyni, osoba producencka, szkoła lub inny podmiot posiadający do tego prawo. Ewentualne roszczenia z tytułu nieuprawnionego zgłoszenia filmu leżą po stronie osoby zgłaszającej.

3.5. O przyjęciu filmu na Wydarzenie decyduje Organizator. 

3.6. Selekcja filmów do wszystkich pokazów Wydarzenia obejmuje filmy zgłoszone w terminie i na zasadach określonych przez niniejszy Regulamin.

3.7. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne.

3.8. Filmy należy zgłaszać poprzez formularz zgłoszeniowy: https://tinyurl.com/bdx4ax8j.

3.9. Zgłoszenie należy przesłać najpóźniej do 10 lipca 2024 r.

3.10. Filmy inne niż polskie i anglojęzyczne, powinny być zgłaszane w oryginalnej wersji językowej z napisami angielskimi.

3.11. Kopie przeglądowe:

3.11.1. Organizator przyjmuje wyłącznie screenery online, tj. publiczne lub prywatne linki do filmu, z hasłem lub bez, z nieograniczonym dostępem czasowym i terytorialnym (np. Vimeo, YouTube, itp.). W czasie trwania selekcji hasła do linków nie mogą być zmieniane. W przypadku zmiany hasła w trakcie selekcji, prosimy o natychmiastowe poinformowanie i dostarczenie nowego hasła drogą mailową.

3.11.2. Linki wymagające pobrania plików (np. WeTransfer, MyAirBridge itp.) nie będą akceptowane.

3.11.3. Film do selekcji musi być dostarczony poprzez zgłoszenie online za pośrednictwem formularza zgłoszeń (punkt 3.8.).

3.12. Organizator powiadomi osobę zgłaszającą o rezultatach selekcji pocztą elektroniczną niezwłocznie po jej zakończeniu, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

3.13. Organizator nie ponosi kosztów związanych z realizacją prac czy dojazdem na Wydarzenie.

3.14. Organizator zastrzega sobie prawo do przerwania, odwołania naboru i zmiany listy zakwalifikowanych filmów.

3.15. Zakwalifikowane filmy udostępniane są Organizatorowi Wydarzenia bezpłatnie.

3.16. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do pokazów w ramach Wydarzenia oraz zaakceptowaniu jej przez osobę zgłaszającą, osoba zgłaszająca zobowiązuje się nie wycofać filmu z programu Wydarzenia.

3.17. Podczas Wydarzenia mogą się odbyć nie więcej niż 2 pokazy jednego filmu. Wszelkie dodatkowe pokazy poza programem Wydarzenia wymagają osobnej zgody osoby zgłaszającej.

3.18. Lista filmów wybranych do programu Wydarzenia umieszczona zostanie na stronie www.herdocs.pl po zakończeniu selekcji, nie później niż 14 dni przed rozpoczęciem Wydarzenia.

3.19. Po otrzymaniu informacji o zakwalifikowaniu filmu do programu Wydarzenia, osoba zgłaszająca zobowiązana jest do dostarczenia materiałów filmowych według szczegółowej listy dostarczonej przez Organizatora, w tym:

a) materiałów dotyczących filmu (m.in. zdjęć z filmu w dużej rozdzielczości, opisu filmu w języku polskim i angielskim, zdjęcia i biografii reżyserki/reżyserek, listy dialogowej w jęz. oryginalnym i angielskim, informacji technicznych, trailera);

b) kopii filmowej w formacie, rozdzielczości i jakości obrazu pozwalającym na projekcję w warunkach kinowych, przy czym preferowany format kopii to ProRes high res full HD.

3.20. W przypadku filmów o wyjątkowych walorach artystycznych Organizator może odstąpić od wymogów regulaminowych.

3.21. We wszystkich sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.

 

4. DODATKOWE PRAWA ORGANIZATORA

4.1. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na publikację informacji o filmie na stronie internetowej festiwalu, w oficjalnych drukach i materiałach prasowych.

4.2. Osoba zgłaszająca film udziela Organizatorowi prawa do użycia:

a) kopii filmu do pokazów filmowych w ramach Wydarzenia,

b) dostarczonych materiałów promocyjnych (kadrów z filmu w dużej rozdzielczości, zdjęcia i biogramu reżyserki/reżyserek, opisu w wersji polskiej i angielskiej, trailera, presskitu/EPK) do publikacji (druki, strona internetowa Wydarzenia, katalogi, program Wydarzenia) oraz do celów promocji Wydarzenia w mediach i mediach społecznościowych. Osoba zgłaszająca wyraża zgodę na redakcję przesłanych materiałów przez Organizatora.

c) fragmentów pokazywanego filmu w transmisjach telewizyjnych, związanych z Wydarzeniem (trailer lub fragment do 2 minut z filmu) oraz w działaniach związanych z promocją filmu i Wydarzenia.

4.3. Organizator ma prawo do użycia fragmentów filmu i materiałów promocyjnych do promocji kolejnych edycji Wydarzenia na zasadach opisanych w pkt. 5.1. W zakresie wynikającym z podpunktów a i b. Osoba zgłaszająca film odpowiednio udziela Organizatorowi licencji lub zezwala na nieodpłatne wykonywanie przez Organizatora praw zależnych do utworu.

 

5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

5.1. W przypadku wątpliwości ostateczna interpretacja regulaminu należy do Organizatora.

5.2. Pytania dotyczące zgłaszania i selekcji filmów prosimy kierować pod adresem: info@herdocs.pl.  

5.3. Zgłoszenie filmu do udziału w Wydarzeniu jest równoznaczne z:

a) przyjęciem zasad powyższego Regulaminu,

b) wyrażeniem zgody przez osoby uczestniczące na przetwarzanie przez Organizatora ich danych osobowych na potrzeby selekcji oraz w celach marketingowych Wydarzenia. / Ustawa o ochronie danych osobowych z dn. 29.08.1997 r. Dz.U. Nr 133 poz. 833 z póź. zm.

5.4. Organizator Wydarzenia nie odpowiada za naruszenia praw osób trzecich powstałe w związku z korzystaniem z nadesłanych utworów, chyba, że naruszenie jest wyłącznie zawinione przez Organizatora. W tym zakresie osoba zgłaszająca film zwalnia Organizatora od odpowiedzialności.

5.5. W razie wątpliwości, co do interpretacji postanowień regulaminu decydująca jest jego polska wersja językowa.

 

6. WYKORZYSTANIE WIZERUNKU

6.1. Uczestnictwo w Wydarzeniu jest równoznaczne ze zgodą na fotografowanie oraz filmowanie osób uczestniczących w Wydarzeniu dla celów promocyjnych oraz umieszczanie ich wizerunku na stronie internetowej Organizatora oraz na portalach społecznościowych (youtube, instagram, facebook, snapchat, twitter i inne) zarządzanych przez Organizatora.

6.2. Powyższa zgoda może być w każdym czasie odwołana, poprzez zgłoszenie takiego żądania bezpośrednio Organizatorowi w formie:

a) wiadomości e–mail przesłanej na adres info@herdocs.pl,

b) pisemnej przesłanej na adres siedziby Organizatora: Fundacja HER Docs, ul. Foksal 3/5, 4 piętro, 00-366 Warszawa.

bottom of page